Accueil

Développé par AS-Concept, en étroite collaboration avec le Vicariat de Bruxelles, Fabrisoft est un logiciel destiné aux Fabriques d’Eglises.

Ce logiciel, simple d’utilisation, permet aux trésoriers de remplir leurs obligations légales vis-à-vis des Communes et autres Pouvoirs Subsidiants en automatisant la production des Budgets, Comptes, Mandats et Justificatifs de recettes et dépenses (Journaux et Grands Livres).
En outre, il offre, à celles et ceux qui le désirent, de nombreuses autres fonctionnalités destinées à faciliter la gestion des comptes comme, par exemple, l’historique des achats réalisés chez un fournisseur, ainsi que les paiements effectués au profit de ce dernier.
Si vous désirez de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la description des fonctionnalités ou à nous contacter.

————————————-

Ontwikkeld door AS-Concept, in nauwe samenwerking met het Vicariaat van Brussel, is Fabrisoft een software bestemd voor de Kerkfabrieken.

Deze software, eenvoudig in het gebruik, laat de penningmeesters toe om hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gemeenten en andere subsidiërende overheden na te komen door de productie van de Begrotingen, Rekeningen, Mandaten en Bewijsdocumentken van inkomsten en uitgaven (Dagboeken en Grootboeken) te automatiseren.
Bovendien biedt hij, aan deze die het wensen, talrijke andere functionaliteiten om het beheer van de rekeningen te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld, het historische overzicht van de aankopen bij een leverancier, evenals de betalingen uitgevoerd in zijn voordeel.
Als u meer informatie wenst, verzoeken wij u om de beschrijving van de functionaliteiten te raadplegen of ons te contacteren.